תנאי שירות - RESTART

חבילת שירותים - Restart

לקוחה יקרה, מסמך זה בא לפרט ולהבהיר את תנאי השירות המוענק לך, וכן את הזכויות והחובות ההדדיות.

 

השירות

 1. חופשה בת לילה אחד, המיועדת לנשים לאחר לידה ולתינוקות מגיל חודש ועד שנה, במלון עדן אין זכרון יעקוב (להלן: "המלון"),בין המועדים 30/5/24 עד ליום 29/5/24 (להלן: "השירות" ו/או "חבילת הנופש" ו/או "החופשה").
 2. מציע השירות היא סיון וולפוביץ ריסטרט (להלן: "מציעת השירות").
 3. הזמנת חבילת הנופש תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של מציע השירות, שכתובתו https://restart4us.com (להלן: "האתר").
 4. השירות יינתן רק ללקוחה שהזמנתה אושרה באתר ושולמה במלואה התמורה הנקובה בהזמנה שאושרה (להלן: "לקוחה").
 5. מספר המקומות בחופשה מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
 6. החופשה כוללת שלוש ארוחות ביום.
 7. הלקוחה תתארח בחדרים פרטי, והכל כפי שיפורט להלן ובהתאם לאישור ההזמנה של הלקוחה באתר.

 

הצהרות הלקוחה והתחייבויותיה

 1. הלקוחה מאשרת, כי היא קראה והבינה התנאים המפורטים במסמך זה ובאתר, והיא מסכימה להם.
 2. ידוע ללקוחה, כי מציעת השירות אינה אחראית לשירותי המלון או לשירותי צדדים שלישיים, בין אם אלו יוזמנו על ידה ובין אם לאו וכי האחריות למתן השירותים, לוחות הזמנים ולטיב השירותים היא של אותם צדדים שלישיים ועם זאת היא פועלת ככל הניתן לכך שבמהלך החופשה תהיה תוכנית פעילות שתכלול בין היתר תכנים המתאימים לאמהות לאחר לידה.
 3. לוחות הזמנים של תכנית הפעילות בחופשה ובכלל זה של נותני שירותים שיוזמנו על ידי מציעת השירות עשויים להשתנות מעת לעת והודעה על כך ובכלל זה, זהות הצדדים השלישיים שיספקו שירותים במסגרת תכנית הפעילות יימסרו ללקוחה בהודעה בכתב שתישלח לכתובת המייל שתמסור הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה.
 4. הלקוחה מתחייבת לקיים את כל התחייבויותיה כמפורט במסמך זה.

 

מידע ופרטיות

 1. עם רכישת החופשה הלקוחה מסכימה ומאשרת, כי כל מידע שיימסר למציע תהשירות, יישמר במאגר המידע של מציעת השירות המיועד לצורך השירות, סטטיסטיקה ושיווק, לרבות עיבוד המידע וכן לשם דיוור ישיר ממציעת השירות או מצדדים שלישיים שהלקוחה תבחר למסור לה מיוזמתה את פרטיה.
 2. ידוע ללקוחה, כי לא חלה עליה כל חובה חוקית לרכוש את חבילת השירותים או למסור את המידע, אשר נמסר מרצונה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 3. הלקוחה מעוניינת, מאשרת ומסכימה לקבל ממציעת השירות הודעות אלקטרוניות, מסרונים, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח-2008.
 4. הלקוחה מתחייבת לעדכן את מציעת השירות בפרטי ההתקשרות עמה, ככל שישתנו, וזאת בתוך 3 ימי עסקים ממועד השינוי.

 

התמורה

 1. עם תום תקופת ההרשמה המוקדמת, החל מיום 29/4/24, המחירים המוצעים הם סך של 2900 ₪ עבור לינה בחדר  לאמא  ותינוק 
 2. המחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו.
 3. המחירים לעיל הם בשקלים חדשים.

 

מדיניות ביטולים

 1. ניתן לבצע ביטולים באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: restart.for.mom@gmail.com תוך ציון פרטיה המלאים של הלקוחה.
 2. ביטולים עד ליום 29.4.24 יקנו ללקוחה זיכוי מלא של התמורה ששולמה.
 3. ביטולים עד ליום 15.5.23 יקנו ללקוחה זיכוי של מחצית מהתמורה.
 4. ביטולים שיתבצעו לאחר יום 16.5.24, לא יקנו ללקוחה זיכוי.
 5. ביטול השירות על ידי הלקוחה כפוף לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
 6. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
 7. מציעת השירות שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לבטל את השירות ככל שיתברר, כי נמסרו פרטים שגויים או מטעים על ידי הלקוחה, לרבות מכל סיבה אחרת.
 8. במקרה של הונאה או תרמית, רשאית מציעת השירותים לבטל את חבילת השירותים ללא הודעה מוקדמת והלקוחה לא תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו וזאת מבלי שהדבר ייחשב כוויתור של מציעת השירות על זכויותיו או על כל סעד אחר המגיע לו על פי חוק.
 9. מציע תהשירות תהיה פטורה מאחריות כלפי הלקוחה בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתם, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של מציע השירות ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתו של מציעת השירות ו/או מי מטעמו למלא את התחייבויותיו, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של מציעת השירות, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
 10. מציעת השירות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת למציעת השירות הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי הלקוחה במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.
 11. ללקוחה ו/או למי מטעמה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מציעת השירות ביחס לאי מילוי התחייבויותיו ו/ואו לביצוע התחייבותו באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
 12. מציעת השירות לא תהיה מחויבת להשיב ללקוחה את כספה במקרים שבהם הוא ו/או מי מטעמו לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.
 13. למען הסר ספק, אי קבלת התשלום וכשל בפירעון התשלום, כולו או מקצתו, במועד, יפקיעו את תוקף העסקה, והלקוחה לא תהיה זכאית לקבל שירות כלשהו ממציעת השירות.

סמכות שיפוט

 1. כל סכסוך ו/או מחלוקת, אם וככל שיתעוררו, בין מציעת השירות לבין הלקוחה יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.

 

לפרטים  נוספים ניתן ליצור קשר עם מציעת השירות לפי פרטי ההתקשרות להלן:
סיון וולפוביץ
0547738222