ריסטרט לאימהות תנאי שירות

חבילת שירותים - ריסטרט לאמהות

לקוחה יקרה, מסמך זה בא לפרט ולהבהיר את תנאי השירות המוענק לך, וכן את הזכויות והחובות ההדדיות.

השירות

 1. חופשה בת שני לילות, המיועדת אך ורק לאמהות, עם תינוקות מגיל לידה ועד 12 חודשים, במלון עדן אין זכרון יעקוב (להלן: "המלון"), בין המועדים 11.2.24 עד ליום 13.2.24 (להלן: "השירות" ו/או "חבילת הנופש" ו/או "החופשה").
 2. מציע השירות היא ריסטרט סיון וולפוביץ ח.פ. 041860685 (להלן: "מציעת השירות"). 
 3. הזמנת חבילת הנופש תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של מציע השירות, שכתובתו www.restart4us.com (להלן: "האתר").
 4. השירות יינתן רק ללקוחה שהזמנתה אושרה באתר ושולמה במלואה התמורה הנקובה בהזמנה שאושרה. 
 5. מספר המקומות בחופשה מוגבל, וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

הצהרות הלקוחה והתחייבויותיה

 1. הלקוחה מאשרת, כי היא קראה והבינה התנאים המפורטים במסמך זה ובאתר של מציעת השירות, והיא מסכימה להם. 
 1. הלקוחה מאשרת וידוע לה, כי מציעת השירות והמלון פועלים ויפעלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 2. הלקוחה מאשרת וידוע לה, כי מציעת השירות אינה אחראית לשירותי המלון או לשירותי צדדים שלישיים, בין אם אלו יוזמנו על ידה ובין אם לאו, וכי האחריות למתן השירותים, ללוחות הזמנים ולטיב השירותים היא של אותם צדדים שלישיים, ועם זאת מציעת השירות פועלת, ככל הניתן, לכך שבמהלך החופשה תהיה תוכנית פעילות, שתכלול, בין היתר, תכנים המתאימים לאמהות לאחר לידה.
 3. הלקוחה מאשרת וידוע לה, כי לוחות הזמנים של תוכנית הפעילות בחופשה, ובכלל זה של נותני שירותים שיוזמנו על ידי מציעת השירות, עשויים להשתנות מעת לעת.

 

מידע ופרטיות

 1. עם רכישת החופשה, הלקוחה מסכימה ומאשרת, כי כל מידע שיימסר למציעת השירות, יישמר במאגר המידע של מציעת השירות, המיועד לצורך השירות, סטטיסטיקה ושיווק, ולרבות עיבוד המידע, וכן לשם דיוור ישיר ממציעת השירות, או מצדדים שלישיים, שהלקוחה תבחר למסור להם מיוזמתה את פרטיה.
 1. הלקוחה מעוניינת, מאשרת ומסכימה לקבל ממציעת השירות הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח-2008.
 2. הלקוחה מתחייבת לעדכן את מציעת השירות בפרטי ההתקשרות עמה, ככל שישתנו, וזאת בתוך 3 ימי עסקים ממועד השינוי.

 

התמורה

 1. המחירים עבור רכישת חבילת הנופש מופיעים באתר האינטרנט של מציעת השירות, ומשתנה בהתאם לסוג החדר, וכן רכישת תוספות שונות, כגון פעילויות פנאי נוספות, שירותי שְׁמַרְטַפות וכדומה, והכל כפי שמפורט באתר האינטרנט של מציעת השירות.
 1. המחיר עבור רכישה של חבילת הנופש "בסיסית" הוא סך של 3849 ₪ במכירה מוקדמת עד 1/9/23 ויעלה ל4090 ש״ח כולל מע״מ , עבור לינה בחדר פרטי לאמא ותינוק, וכולל שלוש ארוחות ביום, פעילות פנאי אישית ערב, פעילות ערב, תינוקיית יום, משחקייה ועוד, והכל כפי שמפורט באתר האינטרנט של מציעת השירות.
 2. המחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו
 3. המחירים לעיל הם בשקלים חדשים, וכוללים מע"מ. 

 

מדיניות ביטולים

 1. לצורך ביטול ההזמנה, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: restart.for.mom@gmail.com, תוך ציון פרטיה המלאים של הלקוחה, ובכפוף למדיניות הביטולים, אשר תפורט להלן. אישור אודות ביטול ההזמנה יתקבל באמצעות הודעה חוזרת.
 1. הזמנות אשר בוצעו דרך אתר האינטרנט של מציעת השירות ו/או בכל אופן אחר המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, להלן – "החוק"), ניתנות לביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקהלפי המאוחר מביניהם, ובלבד שמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה מהמועד שבו היה אמור השירות להינתן,  אז מפעילת האתר תשיב ללקוחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספה, בניכוי 5% מערך ההזמנה או 100 לאורחת, לפי הנמוך מביניהם.
 2. לכל ההזמנות שאינן נופלות להוראות החוק, ושלא ננקב לגביהם במסמכי ההזמנה שיעור דמי ביטול מסוים, יהיו דמי הביטול בשיעור הבא:
 3. עד 30 ימים לפני מועד החופשהדמי ביטול של 20% מערך ההזמנה.
 4. עד 14 ימים לפני מועד החופשהדמי ביטול של 80% מערך ההזמנה.
 5. ביטול השירות על ידי הלקוחה כפוף לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
 6. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
 7. מציעת השירות שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לבטל את השירות ככל שיתברר, כי נמסרו פרטים שגויים או מטעים על ידי הלקוחה, לרבות מכל סיבה אחרת.
 8. במקרה של הונאה או תרמית, רשאית מציעת השירות לבטל את חבילת הנופש, ללא הודעה מוקדמת, והלקוחה לא תהיה זכאית להחזר כספי כל שהוא, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כוויתור של מציעת השירות על זכויותיה או על כל סעד אחר המגיע לה על פי דין.
 9. מציעת השירות תהיה פטורה מאחריות כלפי הלקוחה, בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתה, בכל פרק זמן שהוא, אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של מציעת השירות, ואשר משפיע, או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של מציעת השירות ו/או מי מטעמה למלא את התחייבויותיה, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של מציעת השירות, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
 10. מציעת השירות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק את אספקתו של החדר ו/או את השירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת למציעת השירות הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות אשר נרכש על ידי הלקוחה במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או בשירות אחר, והכל בכפוף לדין.
 11. למען הסר ספק, אי קבלת התשלום וכשל בפירעון התשלום, כולו או מקצתו, במועד, יפקיעו את תוקף העסקה, והלקוחה לא תהיה זכאית לקבל שירות כל שהוא ממציעת השירות.

 

סמכות שיפוט

 1. כל סכסוך ו/או מחלוקת, אם וככל שיתעוררו, בין מציעת השירות לבין הלקוחה, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.