תקנון האתר

 

 

תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות

הקדמה

 1. השימוש באתר, ובתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. לפיכך, אנא קרא את התנאים הללו בטרם תעשה שימוש באתר ותוודא, כי הנך מסכים להם.

כללי

 1. תקנון משפטי זה מסדיר את תנאי השימוש באתר שכתובתו www.restart4us.com (להלן: "האתר") המופעל באמצעות חברת ריסטארט לאמהות בע"מ, ח.פ. 516435088 (להלן: "מפעילת האתר").
 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר, לבין כל אדם המשתמש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן - "המשתמש"), בין באמצעות האינטרנט, ובין באמצעות אמצעי תקשורת אחרים.
 3. למען הסר ספק מודגשהתנאים המסדירים את השירותים שמספקת מפעילת האתר, ואשר ייתכן ופרסומים או מידע אודות אותם השירותים מופיע באתר, כפופים להתקשרות נפרדת, בכתב, בין מפעילת האתר לבין הלקוח הרלוונטי, וזאת בכפוף לתנאים שיוסדרו באופן ישיר בין מפעילת האתר לבין הלקוח הרלוונטי. לפיכך אין לראות בתנאי השימוש באתר משום תחליף או התחייבות של מפעילת האתר למתן שירותים כל שהם, וכל מצג באתר אינו משום מצג ממצה או מחייב של מפעילת האתר.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכלל למשתמשים באתר. 
 5. למפעילת האתר מוקנה שיקול דעת בלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו ולהסיר כל תוכן או מידע מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או עלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כל שהוא.
 7. מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, על מנת לאתר מקרי הונאה ו/או שימוש לרעה באתר.

הצהרות המשתמש באתר

 1. מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר, ומשקף את הסכמתו ואישורו של המשתמש לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.
 1. המשתמש באתר מאשר כי השימוש באתר, מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר מפורטים במסגרת מסמך זה, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18.
 3. המשתמש מתחייב להזין באתר פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר מלאים ונכונים, של המשתמש עצמו בלבד. 
 4. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע, שהמשתמש יתבקש למסור, תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש בלבד.
 5. המשתמש מאשר למפעילת האתר לשלוח אליו הודעה הכוללת את פרטי בקשתו ו/או כל הודעה אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.
 6. המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות, כלפי כל נזק שיגרם לו, בין אם מדובר בנזק ישיר, ובין אם מדובר בנזק עקיף, משימוש באתר ו/או בכל מידע שיימסר לו.
 7. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע אשר מופיע באתר.
 8. המשתמש מתחייב לפצות את מפעילת האתר על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלו במידע, או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

מדיניות אספקת מוצרים

 1. מפעילת האתר תשלח ללקוחותיה, אשר רכשו חופשות מאת מפעילת האתר, באמצעות אתר האינטרנט של מפעילת האתר, הודעה, באמצעות כתובת הדוא"ל שהזין הלקוח בהזמנתו באתר, עם פרטי החופשה שרכש מאת מפעילת האתר, התאריכים של החופשה, כתב שירות הרלוונטי, תנאי ביטול של החופשה שהוזמנה וכדומה.

מדיניות ביטול הזמנה

 1. על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה, בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי מפעילת האתר ו/או הספקים השונים, המשתנים מעסקה לעסקה, כנקוב בפרטי ההזמנה, ובכפוף לאמור להלן.
 1. הזמנות אשר בוצעו דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן אחר המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, להלן - "החוק"), ניתנות לביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקה - לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה מהמועד שבו היה אמור השירות להינתן, או אז מפעילת האתר תשיב לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מערך ההזמנה או 100 לנוסע, לפי הנמוך מביניהם.
 2. לכל ההזמנות שאינן נופלות להוראות החוק, ושלא ננקב לגביהם במסמכי ההזמנה שיעור דמי ביטול מסוים, יהיו דמי הביטול בשיעור הבא:
 1. עד 30 ימים לפני מועד החופשה - דמי ביטול של 20% מערך ההזמנה.
 2. עד 14 ימים לפני מועד החופשה - דמי ביטול של 80% מערך ההזמנה.
 1. ביטול עסקה ייעשה באופן ובאמצעים המנויים בחוק, ויהיה כפוף לדמי הביטול, כאמור בחוק, ולמפורט בתנאים הכלליים, לפי העניין.
 1. כרטיס האשראי של הלקוח יהווה ביטחון לתשלום ההזמנה, על פי תנאיה, לרבות דמי הביטול.
 2. לצורך ביטול ההזמנה, ניתן לפנות למפעילת האתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילת האתר: restart.for.mom@gmail.com. אישור ביטול ההזמנה יתקבל באמצעות הודעה חוזרת.
 3. בכל מקרה שבו מפעילת האתר תבטל את העסקה כתוצאה מכוח עליון (לרבות בקשר עם מגפת הקורונה), יוחזר הסכום ששולם בהזמנה, בניכוי דמי טיפול בשיעור 10% מסכום ההזמנה, והכל בכפוף לחוק.
 4. כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 1. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני של מפעילת האתר בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של מפעילת האתר.
 3. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, בסודות מסחריים, פטנטים, מידע סודי, מאגרי מידע אודות משתמשים, וכל זכויות קניין רוחני, מכל סוג שהוא, במידע אשר מופיע באתר, שייכים למפעילת האתר בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.
 4. אם הנך סבור כי תוכן כל שהוא אשר התפרסם באתר פוגע בזכויותיך, הנך מוזמן ליידע את מפעילת האתר על כך מיידית, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה במסמך זה, תחת הכותרת "פניות המשתמשים".

הפסקת פעילות האתר

 1. מפעילת האתר רשאית למנוע שימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל תנאי מוקדם.
 1. מפעילת האתר רשאית לחדול, בכל עת, מהפעלת האתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, ומתנאי השימוש באתר.
 1. מפעילת האתר לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
 2. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
 3. המשתמש מביע את הסכמתו כי יבוצע תיעוד בשרתים של מפעילת האתר, באופן אוטומטי, של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותו ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותו, ולרבות כתובת ה – IP של המשתמש, המיקום שלו, וכן כל הדפים בהם ביקר.
 4. י״א.במסירת פרטיו באתר, המשתמש נותן את הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוור של מפעילת האתר ולקבל הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים ו/או שיחות טלפוניות, העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וזאת כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת למפעילת האתר.
 5. י״ב.דברי הפרסומת ישלחו אל המשתמש, לפי הפרטים שמסר למפעילת האתר.
 6. י״ג.מפעילת האתר רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לצורך משלוח עלוני מידע ו/או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
 7. י״ד.בכל עת, רשאי המשתמש באתר לדרוש ממפעילת האתר, לחדול מקבלת דברי פרסומת, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה במסמך זה, תחת הכותרת "פניות המשתמשים".
 8. ט״ו.לידיעת המשתמש, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.

אבטחת מידע 

 1. ט״ז.באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.

לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה).

 1. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כל שהיא לפעילותו התקינה של האתר.
 1. י״ח.המשתמש מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיו, בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע.

קישורים

 1. י״ט.מפעילת האתר איננה אחראית על על קישורים לעמודים שונים באינטרנט, ככל ואלו יפורסמו באתר של מפעילת האתר , וכן איננה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים ו/או כתוצאה מהסתמכות על הקישורים.

פרסומות ומודעות

 1. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפרסומות ו/או מודעות שיפורסמו באתר של מפעילת האתר מטעם צדדים שלישיים, ולא תישא בכל אחריות כלפי שירותים ו/או טובין שיוצעו מטעם צדדים שלישיים.

שימוש ב"עוגיות" (Cookies)

 1. כ״א.האתר יכול וישתמש ב"עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידע.
 1. כ״ב.אם אינך מעוניין בכך, תוכל להימנע מכך על ידי "נטרול העוגיות", באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
 2. כ״ג."נטרול" העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.

פניות המשתמשים

 1. כ״ד.פניות ושאלות בקשר לאמור בתנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, ולרבות לעניין הסרה מרשימת הדיוור של מפעילת האתר, וכן לנושאים אחרים, כגון קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר, ניתן לפנות למפעילת האתר אמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילת האתר: restart.for.mom@gmail.com, וכן לפנות באמצעות משלוח מכתב לכתובתה הרשומה של מפעילת האתר: רח' הפרדס 13, ירקונה 4591500.

דין וסמכות שיפוט

 1. כ״ה.הדין שיחול על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות לדון בכל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב. 

שונות

 1. כ״ו.מפעילת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כאמור בתקנון זה.
 1. כ״ז.מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של משתמש לאתר, אם יפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

מדיניות משלוחים 

*  משלוח מהיר עד הבית - 1-3 ימי עסקים . בתוספת תשלום של 40 שקלים .  

*  איסוף עצמי בתיאום מראש מהסטודיו במושב ירקונה ליד הוד השרון (054-7738222

* דואר רשום - תוספת של 15 ש״ח . 

מדיניות החזרות והחלפות

* ניתן להחזיר/להחליף את המוצר רק אם לא נעשה בו שימוש (לא נכנס לפה תינוק/נלעס  )  .

*עבור כל החזר ירדו עמלות הסליקה בגובה של 6% מסכום הרכישה.

* במידה ותרצי להחליף כתובת למשלוח : ima jewelry הפרדס 13 מושב ירקונה . 

גיפט קארד 

ניתן לרכוש מאיתנו כרטיס מתנה ליולדת - כל שעלייך לעשות לשלוח אלינו מייל דרך הצרי קשר כולל מספר הטלפון שלך ואנחנו נכין לך גלויה מקסימה לחברתך עם הקדשה והפנייה לאתר לבחירת הפריט האהוב עלייה ללא עלות נוספת . 

מדיניות פרטיות 

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

   פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הספרים  לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 

   המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 

 החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 

 בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 

  חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 

   החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.
 

   החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.
 

  המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

        ***********       לכל שאלה נוספת צרי קשר 054-7738222    ****************